Nr.183v.l.n.r.Dr_.HerbertSostmann.KarlHeinzRuppelKarlAmadeusHartmann.Laiguelia.Datumunbekannt.FotoprivatHartmannGesellschaft