Nr.205v.l.n.r.WielandWagnerPierreBoulezKarlAmadeusHartmann.Ortunbekannt.Datumunbekannt.FotoprivatHartmannGesellschaft